Het bestuur nodigt alle leden van harte uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering van IJsclub Vlietland.
Deze vergadering wordt gehouden op dinsdag 15 november 2016, aanvang 20.00 uur.
Locatie: Clubgebouw IJsclub Vlietland aan de Zouteveenseweg te Schipluiden.

Agenda
1. Opening / mededelingen
2. Vaststelling agenda
3. Notulen ledenvergadering d.d. 3 november 2015
(zie pagina 21 e.v.)
4. Algemeen verslag seizoen 2015-2016
(zie pagina 11 e.v.)
5. Financieel verslag:
• Resultatenrekening 2015/2016 + balans
• Verslag kascommissie (Dirk Eijkelenboom en Ton van Winden)
• Begroting seizoen 2016/2017
• Benoeming kascommissie 2017
Dirk Eijkelenboom is aftredend, Peet vd Ende is reservelid
De financiële stukken zijn opvraagbaar bij de penningmeester en ter
vergadering beschikbaar voor de aanwezige leden
6. Bestuursverkiezing
• aftredend: Marlies Wenneker en Leo Heijdra; Beiden zijn
herkiesbaar.
• tot aanvang van de vergadering kunnen de leden
tegenkandidaten voordragen
7. Ontwikkelingen rond ijsbaan
8. Rondvraag
9. Sluiting

Na afloop van de vergadering is er gelegenheid de schaatsexpositie in
het clubgebouw te bewonderen. Voorts is er onder het genot van een
drankje gelegenheid tot het uitwisselen van schaatsbelevenissen.