Ledenvergaderingen

Algemeen

Algemeen

Zoals statutair bepaald organiseert het bestuur elk jaar voor aanvang van het winterseizoen een algemene ledenvergadering. Tijdens deze vergadering wordt teruggeblikt op het afgelopen seizoen, vooruitgekeken naar het komende seizoen en vinden er bestuursverkiezingen plaats. Ook legt het bestuur daar verantwoording af over het financieel beheer en de begroting voor het nieuwe seizoen wordt aan de leden ter goedkeuring voorgelegd.
Alle leden ontvangen voor de ledenvergadering een uitnodiging in de vorm van een jaarboekje waarin de agenda en stukken voor de vergadering zijn opgenomen.

Ouder dan 2013

Vergadering 20 december 2012

Kort verslag ledenvergadering 20 november 2012 [lees het gehele verslag]

Welkom
Voorzitter Jan van den Berg heet de 70 aanwezige leden van harte welkom.
Secretaris Aad van Winden geeft een korte toelichting op het verslag in het jaarboekje.
• Schaatsmuseum in de molen Korpershoek;
• Parkeervoorzieningen bij ijsbaan en toertocht zodat overlast in dorp beperkt bleef;
• Goede samenwerking met gemeente en hulpdiensten bij buitenijs/toertocht;
• Samenwerking bij verkoop koek en zopie buitenijs met Scouting, Gymnastiekvereniging en Alpe d’Huzes, zodat opbrengsten voor belangrijk deel ten goede kwamen aan lokale verenigingen en goede doelen;
• Veel schoolkinderen op ijsbaan en bij toertocht;
• Gewestelijk kampioenschap marathon en arresleespektakel op de ijsbaan;
• Aantal bestuurders/vrijwilligers hebben opleidingen voor EHBO, ijsmeester en toertochtorganisator gevolgd.
• IJsactiviteiten trokken veel media-aandacht tot in Duitsland op de WDR!

Financiën
De financiën blijken geheel op orde en onder applaus wordt de penningmeester Marlies Wenneker decharge verleend.

Verkiezingen
Voorzitter Jan van den Berg en bestuurslid Wim van Mierlo zijn aftredend, maar herkiesbaar. Er zijn geen tegenkandidaten, dus zij zijn onder applaus herkozen.

Jeugd
Het bestuur gaat de jeugd meer betrekken bij de ijsclub middels een jeugdcommissie. Het bestuur gaat dit nader invullen.

Sluiting
Aan het eind van de rondvraag bedankt de voorzitter de leden voor hun inbreng. Hij bedankt ook de vele vrijwilligers, medebestuursleden en ook de lokale bedrijven voor hun steun en inzet t.b.v. de ijsclub.
Hij memoreert tot slot nog het interview met Willem Alsemgeest in het jaarboekje, waarin wordt gesproken over de grote saamhorigheid onder de mensen tijdens ijsperiodes. Hij spreekt de wens uit dat ook in het komend seizoen weer veel te mogen waarnemen.
Vervolgens sluit hij om 21.35 uur de vergadering, waarna onder het genot van een drankje en een hapje nog lang en gezellig wordt nagepraat.

[lees het gehele verslag]

2013

Seizoen 2013-2014 voor IJsclub Vlietland nu echt begonnen!!

Het seizoen 2013-2014 is voor IJsclub Vlietland nu echt gestart. Afgelopen weken is er al hard gewerkt  aan en om het clubgebouw. Komende week is de schaatsruilbeurs en de jaarlijkse algemene ledenvergadering.

Algemene ledenvergadering, dinsdag 5 november.
Voor deze vergadering hebben alle leden inmiddels een uitnodiging thuis ontvangen met het jaarboekje. Dit jaarboekje kunt u ook hier lezen.
De vergadering vindt plaats in ons clubgebouw en begint om 20.00 uur.

Schaatsruilbeurs en schaatsen slijpen, zaterdag 2 november.
A.s. zaterdag is er in het ijsclubgebouw, tussen 11 en 16 uur, opnieuw voor iedereen de gelegenheid oude schaatsen bij de ijsclub ter verkoop aan te bieden en andere schaatsen aan te schaffen. Ook is onze schaatsspecialist Folkert Foekema aanwezig waar u alvast uw schaatsen voor de winter kan laten slijpen.
De verkoopprijs van uw ter verkoop aangeboden schaatsen, wordt door u in overleg met de ijsclub bepaald. Zodra ze verkocht zijn ontvangt u het bedrag minus een kleine provisie voor de ijsclub. Velen kiezen ervoor de schaatsen aan de ijsclub te doneren. De ijsclub maakt er anderen weer blij mee.

2014

De komende ledenvergadering wordt gehouden op 11 november 2014.

Menu