Vriendelijke Leden,

Dinsdag 1 november wordt de algemene ledenvergadering gehouden van IJsclub Vlietland. De aanvang is 20.00 uur in het clubgebouw van IJsclub Vlietland.

Het bestuur heet u van Harte Welkom!

AGENDA LEDENVERGADERING
1. Opening / mededelingen

2. Vaststelling agenda

3. Notulen ledenvergadering 2 november 2021

4. Algemeen verslag seizoen 2021-20225. Financieel verslag:
– Resultatenrekening 2021/2022 + balans
– Verslag kascommissie (Kees van Paassen en Aad Koole)
– Begroting seizoen 2022/2023
– Benoeming kascommissie 2023
Kees van Paassen is aftredend, Wim Roeleveld is reservelid.
De financiële stukken zijn opvraagbaar bij de penningmeester en ter
vergadering beschikbaar voor de aanwezige leden.

6. Bestuursverkiezing
– Aftredend zijn: Marlies Wenneker en Leo Heijdra;
Marlies is niet herkiesbaar. Het bestuur draagt ter instemming
voor Sylvia vd Berg-Maat als nieuwe penningmeester.
Leo is herkiesbaar;
– tot aanvang van de vergadering kunnen de leden
(tegen)kandidaten voordragen

7. Bespreken in vorige ledenvergadering ingebrachte investeringsvoorstellen

8. Wat verder ter tafel komt / Rondvraag

9. Sluiting

Na afloop van de vergadering is er gelegenheid onder het genot van een
drankje tot napraten en het uitwisselen van schaatsbelevenissen.