AGENDA LEDENVERGADERING 7 NOVEMBER 2023
(aanvang 20.00 uur in clubgebouw IJsclub Vlietland)
1. Opening / mededelingen

2. Vaststelling agenda

3. Notulen ledenvergadering 1 november 2022 (zie pagina 21 e.v.)

4. Algemeen verslag seizoen 2022-2023 (zie pagina 11 e.v.)

5. Financieel verslag:
-Resultatenrekening 2022/2023 + balans
-Verslag kascommissie (Aad Koole en Wim Roeleveld)
-Begroting seizoen 2023/2024
-Benoeming kascommissie 2024
Aad Koole is aftredend, Nico van Paassen is reservelid.
De financiële stukken zijn opvraagbaar bij de penningmeester en ter
vergadering beschikbaar voor de aanwezige leden.

6. Bestuursverkiezing
-Aftredend dit jaar zijn: Jan vd Berg en Wim van Mierlo
-Wim is herkiesbaar;
-Jan is nog voor een jaar herkiesbaar;
-I.v.m. verjonging van het bestuur en omdat enkele bestuursleden
hebben aangegeven de komende jaren te gaan stoppen draagt
het bestuur Remco Jongbloed en Erik Folkers voor als nieuw te
benoemen bestuursleden, waarbij Remco heeft aangegeven
volgend jaar de voorzittershamer van Jan te willen overnemen.
-tot aanvang van de vergadering kunnen de leden
(tegen)kandidaten voordragen

7. Investeringsvoorstellen (n.a.v. suggesties uit vorige ledenvergaderingen)

8. Wat verder ter tafel komt / Rondvraag

9. Sluiting